Hotline : 0935.118.118 - 0948.482.482 - 0968.488.488 - 0832.108.108

Bê tông

CALL
NP-107 là vữa chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến hai thành phần gồm chất lỏng và bột. Chủ yếu ...